soybean oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soybean oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soybean oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soybean oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soybean oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu đậu tương

Từ điển Anh Anh - Wordnet