soya-bean food concentrate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soya-bean food concentrate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soya-bean food concentrate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soya-bean food concentrate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soya-bean food concentrate

    * kinh tế

    phần cô đậu tương