soy-bean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soy-bean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soy-bean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soy-bean.

Từ điển Anh Việt

  • soy-bean

    /'sɔibi:n/

    * danh từ

    (từ hiếm,nghĩa hiếm) (như) soya