soya sauce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soya sauce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soya sauce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soya sauce.

Từ điển Anh Việt

  • soya sauce

    * danh từ

    tương; xì dầu