soy (beam) flour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soy (beam) flour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soy (beam) flour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soy (beam) flour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soy (beam) flour

    * kinh tế

    bột đậu tương