slat band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slat band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slat band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slat band.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slat band

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm dài, dầm phiến