signal message supervisor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

signal message supervisor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm signal message supervisor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của signal message supervisor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • signal message supervisor

    * kỹ thuật

    kiểm soát viên điện tín