signal dispersion in time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

signal dispersion in time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm signal dispersion in time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của signal dispersion in time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • signal dispersion in time

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự nới rộng tín hiệu thời gian