signal comparison method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

signal comparison method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm signal comparison method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của signal comparison method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • signal comparison method

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương pháp so sánh tín hiệu