serum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serum.

Từ điển Anh Việt

 • serum

  /'siərəm/

  * danh từ, số nhiều sera

  /'serə/, serums

  /'siərəmz/

  huyết thanh

  nước sữa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • serum

  * kinh tế

  huyết thanh

  huyết tương

  * kỹ thuật

  y học:

  huyết thanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • serum

  an amber, watery fluid, rich in proteins, that separates out when blood coagulates

  Synonyms: blood serum