serum protein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serum protein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serum protein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serum protein.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serum protein

    * kinh tế

    protein huyết thanh