serum-resistant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serum-resistant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serum-resistant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serum-resistant.

Từ điển Anh Việt

  • serum-resistant

    * tính từ

    kháng huyết thanh