serum rendering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serum rendering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serum rendering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serum rendering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serum rendering

    * kinh tế

    dầu sữa