serum needle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serum needle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serum needle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serum needle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serum needle

    * kỹ thuật

    y học:

    kim truyền huyết thanh