serum-resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serum-resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serum-resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serum-resistance.

Từ điển Anh Việt

  • serum-resistance

    * danh từ

    sự kháng huyết thanh