serum test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serum test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serum test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serum test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serum test

    * kỹ thuật

    y học:

    thử nghiệm huyết thanh