senior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

senior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm senior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của senior.

Từ điển Anh Việt

 • senior

  /'si:njə/

  * tính từ

  Senior nhiều tuổi hơn, bố (ghi sau tên họ người, để phân biệt hai bố con cùng tên hay hai ba học sinh cùng tên)

  John Smith Senior: Giôn Xmít bố

  nhiều tuổi hơn, cao cấp hơn, lâu năm hơn, ở trình độ cao hơn; ở trình độ cao nhất

  the senior members of the family: những người lớn tuổi trong gia đình

  the senior partner: giám đốc hãng buôn

  the senior clerk: người trưởng phòng

  he is two years senior to me: anh ấy hơn tôi hai tuổi

  * danh từ

  người lớn tuổi hơn

  he is my senior by ten years: anh ấy hơn tôi hai tuổi

  người nhiều thâm niên hơn, người chức cao hơn

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sinh viên ở lớp thi tốt nghiệp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • senior

  * kinh tế

  cao cấp

  cao niên

  cấp cao

  cấp trên

  kỳ cựu

  lâu năm

  tiền bối

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tiền bối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • senior

  an undergraduate student during the year preceding graduation

  older; higher in rank; longer in length of tenure or service

  senior officer

  Antonyms: junior

  used of the fourth and final year in United States high school or college

  the senior prom

  Synonyms: fourth-year

  Similar:

  elder: a person who is older than you are

  aged: advanced in years; (`aged' is pronounced as two syllables)

  aged members of the society

  elderly residents could remember the construction of the first skyscraper

  senior citizen

  Synonyms: elderly, older