seniority pay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seniority pay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seniority pay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seniority pay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seniority pay

    * kỹ thuật

    phụ cấp thâm niên