senior centre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

senior centre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm senior centre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của senior centre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • senior centre

    * kỹ thuật

    trung tâm chính