senior moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

senior moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm senior moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của senior moment.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • senior moment

    a momentary lapse of memory (especially in older people)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).