secular price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

secular price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm secular price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của secular price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • secular price

    * kinh tế

    giá cả trường kỳ, lâu dài