scare resources nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scare resources nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scare resources giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scare resources.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scare resources

    * kinh tế

    tài nguyên khan hiếm