scarecrowish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarecrowish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarecrowish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarecrowish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarecrowish

    resembling a scarecrow in being thin and ragged

    a forlorn scarecrowish figure

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).