scare quote nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scare quote nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scare quote giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scare quote.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scare quote

    the use of quotation marks to indicate that it is not the authors preferred terminology

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).