scare-heading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scare-heading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scare-heading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scare-heading.

Từ điển Anh Việt

  • scare-heading

    * danh từ

    đầu đề giật gân (trên báo chí)