scare-head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scare-head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scare-head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scare-head.

Từ điển Anh Việt

  • scare-head

    * danh từ

    đầu đề giật gân (trên báo chí)