salvia farinacea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvia farinacea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvia farinacea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvia farinacea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salvia farinacea

    Similar:

    blue sage: Texas sage having intensely blue flowers

    Synonyms: mealy sage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).