salvia verbenaca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvia verbenaca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvia verbenaca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvia verbenaca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salvia verbenaca

    Similar:

    wild sage: Eurasian sage with blue flowers and foliage like verbena; naturalized in United States

    Synonyms: wild clary, vervain sage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).