salvia clarea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvia clarea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvia clarea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvia clarea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salvia clarea

    Similar:

    clary sage: stout Mediterranean sage with white or pink or violet flowers; yields oil used as a flavoring and in perfumery

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).