salvia divinorum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvia divinorum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvia divinorum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvia divinorum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salvia divinorum

    Similar:

    mexican mint: an herb from Oaxaca that has a powerful hallucinogenic effect; the active ingredient is salvinorin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).