salvia pratensis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvia pratensis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvia pratensis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvia pratensis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salvia pratensis

    Similar:

    meadow clary: tall perennial Old World salvia with violet-blue flowers; found in open grasslands

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).