salvia sclarea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvia sclarea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvia sclarea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvia sclarea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salvia sclarea

    Similar:

    clary: aromatic herb of southern Europe; cultivated in Great Britain as a potherb and widely as an ornamental

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).