salvia officinalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvia officinalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvia officinalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvia officinalis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salvia officinalis

    Similar:

    common sage: shrubby plant with aromatic greyish-green leaves used as a cooking herb

    Synonyms: ramona

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).