report type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

report type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm report type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của report type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • report type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu báo cáo