repair hall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

repair hall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm repair hall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của repair hall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • repair hall

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    gian sửa chữa