psi function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psi function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psi function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psi function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • psi function

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hàm psi