psi-function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psi-function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psi-function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psi-function.

Từ điển Anh Việt

  • psi-function

    (giải tích) hàm psi