psittaacosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psittaacosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psittaacosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psittaacosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • psittaacosis

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh vẹt