psittacus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psittacus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psittacus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psittacus.

Từ điển Anh Việt

  • psittacus

    * danh từ

    (động vật học) vẹt xám

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • psittacus

    type genus of the Psittacidae: usually restricted to the African grey

    Synonyms: genus Psittacus