plant department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plant department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plant department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plant department.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • plant department

    the division of a business responsible for building and maintaining the physical plant

    Synonyms: building department

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).