pencil edging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pencil edging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pencil edging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pencil edging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pencil edging

    * kỹ thuật

    sự tạo mép mảnh