pedestal or statue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestal or statue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestal or statue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestal or statue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pedestal or statue

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đế tượng