pedestal drilling machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestal drilling machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestal drilling machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestal drilling machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pedestal drilling machine

    * kỹ thuật

    máy khoan cần