pedestal adjustment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestal adjustment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestal adjustment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestal adjustment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pedestal adjustment

    * kỹ thuật

    sự điều chỉnh nền