pedestal level control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedestal level control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedestal level control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedestal level control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pedestal level control

    * kỹ thuật

    sự điều khiển mức nền