nettlesome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nettlesome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nettlesome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nettlesome.

Từ điển Anh Việt

  • nettlesome

    /'netlsəm/

    * tính từ

    chọc tức, làm phát cáu

    dễ cáu, dễ tức

Từ điển Anh Anh - Wordnet