marshal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marshal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marshal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marshal.

Từ điển Anh Việt

 • marshal

  /'mɑ:ʃəl/

  * danh từ

  (quân sự) nguyên soái, thống chế

  Marshal of the Royal Air Force: thống chế không quân (Anh)

  vị quan phụ trách nghi lễ, quan chủ tế

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cảnh sát trưởng, quận trưởng

  * động từ

  sắp đặt vào hàng ngũ; sắp xếp theo thứ tự

  đưa dẫn (một cách trang trọng)

  the guest was marshalled into the presence og the President: vị khách được đưa vào yết kiến chủ tịch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • marshal

  * kinh tế

  điều độ

  điều phối

  sắp đặt

  * kỹ thuật

  ghép nối

  thu thập

  điện:

  xếp nối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • marshal

  a law officer having duties similar to those of a sheriff in carrying out the judgments of a court of law

  Synonyms: marshall

  (in some countries) a military officer of highest rank

  Synonyms: marshall

  place in proper rank

  marshal the troops

  arrange in logical order

  marshal facts or arguments

  lead ceremoniously, as in a procession

  Similar:

  mobilize: make ready for action or use

  marshal resources

  Synonyms: mobilise, summon