marriage bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marriage bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marriage bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marriage bed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • marriage bed

    the bed shared by a newly wed couple

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).