marriageability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marriageability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marriageability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marriageability.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • marriageability

    eligibility for marriage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).