marriageable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marriageable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marriageable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marriageable.

Từ điển Anh Việt

 • marriageable

  /'mæridʤbl/

  * tính từ

  có thể kết hôn

  đến tuổi hôn nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • marriageable

  of girls or women who are eligible to marry

  Synonyms: nubile